Regulamin konkursu #wierszorymiarz

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin [dalej: Regulamin] określa warunki konkursu: ”#wierszorymiarz”

2.Organizatorem konkursu ”#wierszorymiarz” [dalej: Konkurs], jest Totobi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Batalionu Skała AK 4/53, 31-273 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725268, NIP: 945-221-86-24, REGON: 369826292, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł [dalej: Organizator].

3.Fundatorem nagrody jest Organizator.

4.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook i Instagram, przy czym nie jest ani stworzony ani administrowany, ani wspierany ani sponsorowany przez Facebook, Inc. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Konkurs jest prowadzony na stronie @totobi.pet https://www.facebook.com/totobi.pet/ [dalej: Fanpage] na Facebooku i na stronie https://www.instagram.com/totobi.pet/ na Instagramie [dalej: Profil].

6.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator

7.Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

1.Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram lub/i Facebook, będące kontem publicznym, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2.Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a/jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b/zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i przystępuje do Konkursu w sposób dobrowolny

c/wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d/zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu serwisu społecznościowego Facebook i Instagram;

c/wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;

d/jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub/i Instagram .

e/jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego;

f/przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego;

g/wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie oraz na publikację zadania konkursowego przez Zleceniodawcę Facebook lub/i Instagram w celu promocji Konkursu i ogłoszenia wyników;

h/zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych;

i/zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych;

3.W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora lub Zleceniodawcy z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia ww. podmiotów z odpowiedzialności oraz pokryje poniesione przez nie szkody.

4.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5.Zadanie Konkursowe musi być udostępnione publicznie pod postem konkursowym, w postaci opublikowanej przez Uczestnika, co najmniej przez cały okres trwania Konkursu. Usunięcie Zadania Konkursowego lub jego modyfikacja oznacza rezygnację Uczestnika z Konkursu; taki Uczestnik traci prawo do Nagrody, jeżeli została już mu przyznana.

6.Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

7.Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook lub/i Instagram.

3. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1.Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego [dalej: Post konkursowy] na portalu społecznościowym Facebook na profilu – fanpage Organizatora: @totobi.pet (https://www.facebook.com/totobi.pet/) i na serwisie Instagram na profilu Organizatora @totobi.pet (https://www.instagram.com/totobi.pet/).

2.Konkurs trwa od dnia 28 lipieca 2021 r. od godz.: 09.00 do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz.: 13.00. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania Konkursu.

3.Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie komentarza w postaci rymowanki (dalej: „rymowanka”) pod wpisami konkursowymi na profilu marki na Facebook, lub/i na profilu marki na Instagramie oraz na swoim stories z #WIERSZORYMIARZ. W rymowance muszą znaleźć się słowa kluczowe (nazwa produktu, sytuacja +  min. jedna dowolna cecha produktu) wymienione na zdjęciach/postach konkursowych.  Rymowanka musi mieć minimum 4 wersy.

4.Co 4 dni będzie nowy kolaż z nowymi zdjęciami oznaczonymi jako #wierszorymiarz1, #wierszorymiarz2, #wierszorymiarz3, #wierszorymiarz4, #wierszorymiarz5.

5.Zadanie konkursowe musi być opublikowane w postaci rymowanki pod postem z pytaniem konkursowym. Przy wyborze zwycięzców będą brane pod uwagę tylko zadania konkursowe opublikowane pod postem z pytaniem konkursowym.

6.Jedna osoba nie ma limitów na umieszczenie komentarzy, ale może być Laureatem tylko jednej Nagrody.

7.Zadanie konkursowe wstawione przez Uczestnika nie może naruszać regulaminu Facebook i Instagram, nie może zawierać treści politycznych, religijnych, kontrowersyjnych społecznie, propagujących spożywanie alkoholu lub zażywanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających oraz dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Ponadto zabrania się przesyłania zadań konkursowych o innej tematyce niż tematyka Konkursu, nawiązujących do innych produktów, marek, znaków towarowych lub firm niezwiązanych ze Zleceniodawcą lub Organizatorem oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji komentarzy już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe musi być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

8.Zadania Konkursowe będą podlegały weryfikacji przez Organizatora pod kątem spełnienia wymogu określonego w ust. 3 powyżej. Zadania Konkursowe zawierające treści wskazane w ust. 3 powyżej, niespełniające wymagań tam opisanych lub w inny sposób naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

9.Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub/i Instagram.

10.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w ust. 3 powyżej.

11.Informacje o konkursie będą dostępne na profilu Organizatora: Facebook: @totobi.pet (https://www.facebook.com/totobi.pet/) oraz Instagram: @totobi.pet (https://www.instagram.com/totobi.pet/).

12.Organizator przewidział dla 5 zwycięzców nagrodę określoną w § 4 poniżej. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zamieszczonego komentarza pod Postem konkursowym na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w niniejszym Regulaminie oraz kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką Konkursu.

13.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniach:

31 lipca 2021 r. o godzinie 11.00 na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/totobi.pet/ i w InstaStories na https://www.instagram.com/totobi.pet/ dla zgłoszeń # wierszorymiarz1

3 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/totobi.pet/ i w InstaStories na https://www.instagram.com/totobi.pet/ dla zgłoszeń #wierszorymiarz2

6 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/totobi.pet/ i w InstaStories na https://www.instagram.com/totobi.pet/ dla zgłoszeń #wierszorymiarz3

9 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/totobi.pet/ i w InstaStories na https://www.instagram.com/totobi.pet/ dla zgłoszeń #wierszorymiarz4

12 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/totobi.pet/ i w InstaStories na https://www.instagram.com/totobi.pet/ dla zgłoszeń #wierszorymiarz5

https://www.facebook.com/totobi.pet/lubhttps://www.instagram.com/totobi.pet/.wiadomości prywatnej zawierającej dane Uczestnika Konkursu, tj.: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji z numerem telefonu kontaktowego.

14.Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie Organizatorowi w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu poprzez portal społecznościowy Facebook lub Instagram (adres: https://www.facebook.com/totobi.pet/lubhttps://www.instagram.com/totobi.pet/.wiadomości prywatnej zawierającej dane Uczestnika Konkursu, tj.: imię, nazwisko oraz adres do korespondencji z numerem telefonu kontaktowego).

15.Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 14 powyżej lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych lub niepełnych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.

16.Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 14 powyżej.

17.Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub na wskazany przez Zwycięzcę paczkomat InPost, z zastrzeżeniem, że przesyłka realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. NAGRODY

1.W Konkursie przewidziano pięć nagród w postaci Kuponu podarunkowego o wartości 150 zł każdy do wykorzystania na zakup kosmetyków marki Totobi w sklepie internetowym https://totobi.pet/sklep/ [dalej: Nagrody].

2.Łączna jednostkowa wartość nagrody wynosi 150 zł.

3.W związku z tym, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda jest zwolniona z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy z dnia 21 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350,Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

4.Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

5.Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6.Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

7.Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród.

8.Jeżeli Zwycięzca nie wskaże danych o których mowa w § 3 ust. 14 Regulaminu we wskazanym tam terminie, podane dane będą niepełne, lub nie odbierze nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody do Zwycięzcy wynikłe z powodu wadliwe wskazanego adresu do doręczeń (w tym podanie niepełnego adresu lub błędnego adresu paczkomatu) lub za odbiór nagrody przez osobę trzecią (inną niż Zwycięzca) jeżeli nagroda została zaadresowana na adres wskazany przez Zwycięzca i do osoby (z imienia i nazwiska) wskazanej przez Zwycięzcę lub Zwycięzca przekaże dane do odbioru nagrody z paczkomatu osobie trzeciej. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki z nagrodą, Zwycięzca traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

5. PUBLIKACJA PRZEZ UCZESTNIKA KOMENTARZA

1.Uczestnik Konkursu publikując komentarz określone w § 3 ust. 3 Regulaminu oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw własności intelektualnej zarówno do publikowanego komentarza, a poprzez jego publikację nie narusza żadnych praw osób trzecich ani również dóbr osobistych osób trzecich.

2.Uczestnik Konkursu niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z komentarza opublikowanego przez Uczestnika w ramach niniejszego Konkursu poprzez:

a/trwałe lub czasowe zwielokrotnienia komentarza w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą techniką w tym stosując zapisy magnetyczne oraz techniką cyfrową, dowolną liczbę egzemplarzy,

b/do rozpowszechniania komentarza poprzez jego wystawianie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym do wykorzystywania w sieci Internetowej oraz w innych sieciach komputerowych, do zamieszczenia komentarza na stronach internetowych, w tym na stronie internatowej Organizatora, do przesyłania komentarza przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, publikowania ich w gazetach i czasopi­smach oraz wydawnictwach branżowych, inkorporowania ich do utworu multime­dialnego i/lub utworu zbiorowego.

3.Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich na skutek lub w związku z publikacją komentarza określonego w § 3 ust. 3 Regulaminu.

4.W związku z oświadczeniami złożonymi w ust. 1 powyżej, Uczestnik przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich przez Organizatora na skutek korzystania z komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. W przypadku kierowania przeciwko Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z obowiązku ich spełnienia oraz pokryć powstałą z tego tytułu szkodę. Uczestnik zwalnia Organizatora tym samym od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie, organy czy instytucje zgłoszą w związku z opublikowanym komentarzem. Uczestnik ponosi wobec osób trzecich wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem przez Organizatora komentarza, używaniem go przez Organizatora lub osoby trzecie dla celów reklamowych czy w powszechnym użyciu, choćby przepisy prawa nakładały taką odpowiedzialność na Organizatora. Powyższe postanowienie wywołuje co do Uczestnika skutki określone w art. 392 k.c.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nadana przesyłka nie zostanie odebrana w terminie.

2.Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem portalu społecznościowego Facebook i Instagram, w szczególności uczestników, którzy:

a/zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i/lub Instagram [w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej];

b/podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka i/lub Instagram;

c/podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i/lub Instagrama kont/profili osób trzecich;

d/ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e/tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i/lub Instagram.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i/lub Instagram.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook i/lub Instagram.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestnika Konkursu jakichkolwiek praw osób trzecich na skutek lub w związku z publikacją komentarza określonego w § 3 ust. 3 Regulaminu.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zadania konkursowego – w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, Dz.U. z 2017 r. poz. 880) oraz że przysługują mu lub najpóźniej z chwilą zgłoszenia Zadania konkursowego będą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego oraz prawa pokrewne.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Totobi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Batalionu Skała AK 4/53, 31-273 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725268, NIP: 945-221-86-24, REGON: 369826292, kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł.

3.We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: biuro@totobi.com.pl.

4.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu organizacji i przeprowadzenia oraz rozliczenia Konkursu, w tym do wybrania zwycięzców, poinformowania o liście zwycięzców, wysłaniu nagród do zwycięzców, rozpatrzenia reklamacji oraz na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w celu wykonania zobowiązania dostarczenia nagrody do laureata (po wskazaniu przez niego kompletnych danych do wysyłki nagrody).

5.Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem przekazania danych przez Uczestników do Administratora oraz czas niezbędny do realizacji ww. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu), chyba że zostanie przez Uczestnika zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia takiego sprzeciwu; dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy przechowywane będą co najmniej przez czas potrzebny do jej wykonania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, nagroda do laureata nie będzie mogła zostać wysłana i traci on prawo do takiej nagrody.

6.Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania nagrody, jeżeli zostanie przyznana.

7.Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8.Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

9.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

10.W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

8. PRAWA AUTORSKIE

1.Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a/kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b/korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2.Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym na adres: Batalionu Skała AK 4/53, 31-273 Kraków, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Urodziny Totobi” lub w formie elektronicznej przesłanej na adres mailowy biuro@totobi.com.pl.

5.O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową na adres, z którego została wysłana reklamacja, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą – reklamację uznaje się za dostarczoną.

6.Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 r. i obowiązuje czasu zakończenia realizacji Konkursu.

2.W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Promocji, Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@totobi.com.pl.

3.W przypadku przesłania ww. zapytania, odpowiedź na te zapytanie zostanie przesłana po dokładnym wyjaśnieniu sprawy, której zapytanie dotyczy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania.

4.W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.

5.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

6.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook: @totobi.pet https://www.facebook.com/totobi.pet/ i Instagram: https://www.instagram.com/totobi.pet/.

8.Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora: https://www.facebook.com/totobi.pet/