Regulamin - Totobi

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.totobi.com.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są artykuły znajdujące się w ofercie sklepu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”).
  2.  Sklep Internetowy prowadzony jest przez spółkę Totobi Sp. z o.o. (zwana dalej „Sprzedawcą”) z siedzibą w Skawinie, adres: 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725268, NIP: 945-221-86-24, REGON: 369826292, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Totobi Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, adres: 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 73. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień Towarów dostępnych w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
  5.  Za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu odpowiedzialny jest Sprzedawca, z którym można kontaktować się drogą pocztową, wysyłając korespondencję na adres siedziby Sprzedawcy, wymieniony w pkt 2 powyżej, bądź poprzez przesłanie poczty elektronicznej na adres e-mail: totobi@totobi.pet. oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 662 193 411.
  6. Prezentowane na stronie Sklepu informacje na temat Towarów oraz ich ceny dotyczą wyłącznie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu.
  7. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
  8. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
  9. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  10.  Towar nabywany za pośrednictwem Sklepu dostarczany jest do miejsca i pod adres wskazany w zamówieniu.
  11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  12. Opinia o naszym sklepie może być wystawiona jedynie przez klienta, który dokonał zakupów w naszym sklepie po otrzymaniu linka, które następuje po złożeniu zamówienia.
  13. Opinie o produktach nie są weryfikowane pod kątem ich pochodzenia od konsumentów, którzy używali produktu lub go nabyli.
 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. Totobi Sp. z o.o. umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a Totobi Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.
  3. Klientem może być zarówno przedsiębiorca jak i Konsument. Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca zakupu Towaru dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”). Zamówienia wysyłane za granicę mogą być składane tylko i wyłącznie przez Konsumenta.
  4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
  5. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Totobi Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Totobi Sp. z o.o. podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
  6. Klient ma możliwość składania zamówień jednorazowych bez rejestracji lub dokonania rejestracji poprzez założenie Konta Klienta.
  7. Rejestracja i utworzenie Konta Klienta w Sklepie dokonywane są jednorazowo. W celu zalogowania się na stronie Sklepu należy korzystać z nazwy użytkownika i hasła ustalonych podczas rejestracji. Nazwa użytkownika i hasło mają charakter poufny. Klient po prawidłowym zalogowaniu się do Konta w Sklepie ma możliwość aktualizacji danych.
  8. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
  9. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
   2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
   3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
   4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
   5. korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.
 3. CENA I TOWAR

  1. Sprzedawca zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie sklepu w postaci opisu każdego artykułu wraz z jego zdjęciem.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła, podatki. Cena nie zawiera w sobie ewentualnych kosztów dostawy.
  3. Zmiany cen Towarów, wprowadzane przez Sprzedawcę, nie będą dotyczyły umów zawartych przed ich wprowadzeniem, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.
  4. Sprzedawca może dokonywać za pośrednictwem Sklepu sprzedaży objętej akcjami promocyjnymi Sprzedawcy (np. wyprzedaże, obniżki cen, sprzedaż objęta voucherami itp.). Szczegółowe zasady akcji promocyjnych będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedawcę w publikacjach regulujących ich przebieg i czas trwania.
  5. Warunkami sprzedaży promocyjnej nie będą objęte transakcje, które zostały zawarte przed rozpoczęciem akcji promocyjnej, także w przypadku, jeśli do tego czasu nie zostały one wykonane.
 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie umowy następuje na podstawie każdorazowo składanego zamówienia Klienta.
  2. Zamówienia od klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  3. Złożenie zamówienia jest możliwe po:
   1. prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu i założeniu Konta w Sklepie, jeśli Klient wyrazi chęć dokonania rejestracji;
   2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu;
   3. wypełnieniu formularza zamówienia na stronie Sklepu i wysłaniu go do Sklepu poprzez naciśnięcie przycisku „Zamów i Zapłać” po zalogowaniu do Konta Klienta, bądź w przypadku nieposiadania takiego Konta – wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia jednorazowego.
  4. Podczas przeglądania oferty Sklepu, Klient ma możliwość wyboru Towarów, które chce zakupić poprzez naciśnięcie przycisku „do Koszyka”. Po wybraniu Towarów i przejściu do Koszyka Klienta, Klient ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane przez siebie Towary.
  5. W zamówieniu Klient dokonuje w szczególności:
   1. wyboru asortymentu i ilości sztuk zamawianych Towarów;
   2. podania swoich danych osobowych oraz adresu dostawy, o ile klient nie dokonał rejestracji w sklepie;
   3. wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura VAT);
   4. wyboru formy płatności.
  6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
  7. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym bądź formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru.
  8. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Totobi Sp. z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz niniejszym Regulaminem.
  9. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej, Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazanie wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Totobi Sp. z o.o. umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem i Regulaminem Sklepu.
 5. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
   1. kartą kredytową (Mastercard lub Visa);
   2. przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal
   3. przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty;
  2. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski oraz EU.
  3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  4. Za transakcje realizowane formą płatności PayPal, do kosztów wysyłki doliczana jest opłata w wysokości 2,9% wartości produktów.
  5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
   1. paczkomat InPost na terytorium Polski;
   2. przesyłka kurierska
  6. W przypadku płatności przelewem na zasadzie przedpłaty Sprzedawca oczekiwać będzie na wpłacenie należności przez Klienta przez okres 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota należności za zakupione towary w w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu PayU, PayPal bądź na konto sprzedawcy, sprzedawca uprawniony będzie złożyć Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach ogólnych.
  7. Cena przesyłki uzależniona jest od wartości zamawianego towaru i zostanie każdorazowo wyraźnie podana w trakcie procedury składania zamówienia.
  8. Faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej na adres z zamówienia. Na prośbę Klienta Sprzedawca wystawia FV w formie papierowej i wysyła na adres wskazany przez klienta w komentarzu do zamówienia.
  9. Ewentualny zwrot płatności dokonanych przez Klienta, w przypadku uwzględnionych reklamacji bądź w związku z dokonanym zwrotem zakupionych Towarów, odbywać się będzie za pośrednictwem tych samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane przez Klienta przy wpłacaniu pieniędzy za zakupione Towary, a więc w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty przelewem bankowym – zwrot nastąpi na konto bankowe, w przypadku zapłaty za pośrednictwem serwisu PayU i PayPal – zwrot nastąpi za pośrednictwem tego serwisu.
  10. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty  przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku sprzedawcy, w przypadku płatności dokonanej za pośrednictwem serwisu PayU i PayPal – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku tego serwisu.
  11. Przesyłki realizowane są także poza terenem Rzeczypospolitej. Koszty dostawy dla przesyłek zagranicznych do krajów EU 100 zł. brutto.
  12. Ceny dotyczą paczek do 5 kg. W przypadku cięższych paczek koszt jest ustalany indywidualnie z Klientem.
  13. Cena przesyłki może ulec zmianie, w przypadku wysyłki paczki do regionu, który jest objęty opłatą strefową, o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
  2.  Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
  3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Totobi Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 73 lub pocztą elektroniczną: totobi@totobi.pet).
  4.  Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Odstąpienie przez Klienta od umowy zgodnie z postanowieniem jak w pkt.3 powyżej niniejszego regulaminu powoduje, że umowę uważa się za niezawartą.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi  otrzymane od Klienta płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać zakupione towary na adres Sprzedawcy, tj.: Totobi Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 73, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle zakupione towary przed upływem terminu 14 dni.
  11.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów.
  12. Zwrotu Towaru należy w miarę możliwości dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.
  13. W przypadku Towarów kosmetycznych, oraz ze względu na charakter zakupionych Towarów prawo do odstąpienia od umowy, nie przysługuje Klientowi w przypadku:
   1.  jeżeli opakowanie Towaru zostało otwarte po dostarczeniu, a otwarcie opakowania powoduje, że nie można zwrócić Towaru ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
   2. jeśli zakupiony Towar został wytworzony na indywidualne zamówienie Klienta zgodnie z jego wymaganiami.
  14. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI. regulaminu nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.
 7. REKLAMACJE TOWARÓW

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową. Poczynając od dnia 25 grudnia 2014 roku Klient uprawniony będzie do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej dostarczonego Towaru.
  2. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia problemów wywołanych niewłaściwym działaniem oprogramowania sklepu.
  3. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: Totobi Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 73 z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: totobi@totobi.pet.
  4. Reklamacja winna zawierać co najmniej: dane osobowe Klienta, dane kontaktowe, opis stwierdzonej wady Towaru lub nieprawidłowości w działaniu oprogramowania sklepu, treść żądań reklamującego. Jeśli reklamacja dotyczy zakupionych w sklepie Towarów – Klient winien przesłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, wskazany powyżej w pkt 3 regulaminu.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. Jeśli reklamowany Towar zostanie przesłany do Sprzedawcy w terminie późniejszym, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od daty nadesłania reklamowanego Towaru.
  6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, reklamowany Towar zostanie stosownie do dyspozycji Klienta wymieniony na wolny od wad, nastąpi obniżenie jego ceny lub zwrot ceny kupna (odstąpienie od umowy przez Klienta). W przypadku Towarów kosmetycznych niemożliwe jest dokonanie w reklamowanych Towarach usunięcia ewentualnej wady Towaru (naprawa Towaru) i tej treści żądanie reklamacyjne Klienta nie będzie mogło być uwzględnione.
  7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przypadku wykrycia wady nabytego Towaru przed upływem 2 lat od dnia wydania tego Towaru Klientowi. Roszczenie Klienta o wymianę nabytego Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru klientowi. W tym samym terminie Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady zakupionego Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru.
  9. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie towaru, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
  11. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
   1. informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
    1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/);
    2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html);
    3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. https://www.bip.krakow.pl/?id=400).
    4. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
   2. jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
   3. klient będący konsumentem, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
   4. platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
   5. adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: totobi@totobi.pet.
 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
   1. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   2. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie;
   3. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów.
  2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
  3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
   1. dostęp do sieci Internet;
   2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej);
   3. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
   4. posiadanie konta poczty elektronicznej.
  4. Totobi Sp. z o.o. informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
 9. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu jest Totobi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
  2. Dane osobowe Klienta Sklepu przetwarzane są w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
  3. Dokonując zakupów w Sklepie Klient podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
  4. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta Towarów, w tym odbioru płatności za zakupione Towary, jak również dostarczenia Towarów.
  5. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.
  6. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  7. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
  2. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  3. Dokonana przez Sprzedawcę zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na realizację umów zawartych przed jej wejściem w życie.
  4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
  6.  Totobi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej.
  7. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. WZÓR FORMULARZY

  1. Wzór formularza reklamacji
  2. Wzór for mularza odstąpienia od umowy

  Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje począwszy od 01 grudnia 2021 roku.

Znajdź produkt

idealny dla Ciebie